Podmínky účasti na semináři/kurzu (dále jen akce)

I. přihlášení a úhrada ceny:

1. vyplnění registračního formuláře.
2. platba na základě potvrzující zprávy odeslané na váš e-mail:

a) platbu prosím proveďte na bankovní účet číslo: 670100-2214454461/6210,
b) jako variabilní symbol prosím uveďte své telefonní číslo,
c) po úhradě vás budeme kontaktovat a zašleme daňový doklad na váš e-mail

pozn.: v případě kurzu tejpování cena zahrnuje veškerý tejpovací materiál spotřebovaný ve výuce.

II. storno účasti a vrácení platby:

1. zrušení účasti na akci je možné pouze písemnou formou na e-mail: satema@satema.cz.
2. při zrušení účasti vám budou účtovány tyto režijní storno poplatky:

a) více než 25 dnů před akcí – 100 Kč,
b) 24-15 dnů před akcí – 300 Kč,
c) 14-5 dnů před akcí – 50 % z ceny,
d) méně než 5 dnů před akcí – 100 % z ceny.

III. zrušení akce ze strany organizátora a vrácení platby:

O případném zrušení akce je účastník informován nejpozději týden před začátkem kurzu
e-mailem. V tomto případě je platba vrácena zpět účastníkovi v plné výši, případně nabídnut jiný termín konání akce.

IV. další podmínky účasti na akci:

1. Každý účastník se před nástupem na kurz seznámí se svým zdravotním stavem. Vyplněním a odesláním registračního formuláře prohlašuje, že je schopen kurz bez problémů absolvovat.

2. Účastník, který vážným způsobem narušuje akci nebo se dostaví na akci pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek bude organizátorem okamžitě vyloučen a ztrácí právo na finanční náhradu v plné výši.

3. V průběhu akce je povoleno pořizovat jakékoliv FOTO, VIDEO či AUDIO záznamy (dále jen záznamy) pouze s výslovným souhlasem organizátora. Při opakovaném porušování této podmínky bude účastník z kurzu vyloučen a ztrácí právo na finanční náhradu v plné výši.
V případě striktního zákazu pořizovaní záznamů dále účastník akce bere na vědomí, že se vystavuje sankci za poškození organizátora akce, která může být vymáhána i soudní cestou.

4. Záznamy pořízené v průběhu akce (pokud je to organizátorem povoleno) může účastník užívat jen pro osobní potřebu. Předávání, prodej, sdílení, publikování či podobné nakládání s pořízenými záznamy je možné pouze po dohodě s organizátorem akce a na základě jeho písemného souhlasu. Vyplněním registračního formuláře se tedy každý účastník zavazuje nepředat, neposkytnout třetí osobě ani jinak nezveřejňovat učební materiály získané na akci, a to zejména záznamy, skripta, prezentace apod., a to ani jejich části. Účastník dále bere na vědomí, že se porušením těchto podmínek vystavuje sankci za poškození organizátora akce a jeho know-how ve výši 100 000 Kč, kterou je povinen zaplatit neprodleně po zjištění porušení této podmínky, a to i opakovaně, pokud ve věci ihned nezjedná nápravu.

5. Účastník odesláním přihlášky souhlasí s případným pořízením fotografických, audio a video záznamů akce organizátorem a následným zveřejněním při propagaci programu organizátora a jeho vzdělávacího zařízení.

6. S osobními daty účastníka v přihlášce bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou použity výhradně pro interní potřebu vzdělávacího zařízení a organizátora akce.